نام محل : باغ کرمان


پوشش گیاهی : بلوط
ظرفیت کاشت : 200 اصله درخت
تعداد درختان کاشته شده : 10 اصله
هزینه کاشت هر درخت : 1000
هزینه نگهداری هر ماه یک درخت : 500
آدرس : تهران


دارد