درباره ما

درخت یكی از زیباترین و شگفت انگیز ترین مظاهر خلقت است. جلوه ای گویا از تجلی آفریدگار. زیبایی درخت نه تنها در نگاه آدمی بلکه در منظر آفریدگار جهان نیز به نیکی آمده است. – درخت نه تنها نماد آبادی و مظهر حیات و زندگی است بلکه موجب تلطیف روحی و اغنای محیط ، فضا و هواست. – درختان قلب تپنده تولید اكسیژن در زمین هستند. همه می دانیم که درختان از یک سو با جذب گازهای سمی از جمله دی اکسید کربن و از سوی دیگر تولید اكسیژن یكی از اساسی ترین نیازهای حیات انسان و حیوان و حتی بعضی از گیاهان هستند و از این طریق باعث دوام حیات انسان و سلامت چرخه طبیعت می شوند. . متاسفانه با پیشرفت تكنولوژی، تخریب جنگل ها و نابودی درختان رو به افزایش است. اما جای خوشبختی است كه بشر امروز به این عمل زشت خود اقرار دارد و سازمان هایی برای حفظ و حراست و احیای جنگل ها و ازدیاد درختان به وجود آمده است. – امروزه در بیشتر کشورهای جهان روز درختکاری داریم و در این روز به کاشتن درخت ها و نهال اقدام می کنند. البته تاریخ این روز با توجه به آب و هوای هر کشور متفاوت است. در ایران نیز روز ۱۵ تا ۲۲ اسفند ماه به عنوان “هفته منابع طبیعی” نامگذاری شده است که نخستین روز این هفته یعنی ۱۵ اسفند بعنوان “روز ‌درختکاری‌” است.