چین برای حفظ محیط زیست زباله‌های پلاستیکی خود را کاهش می‌دهد

چین قصد دارد زباله‌های پلاستیکی خود را کاهش دهد. این کشور، چند سال پیش اعلام کرد که دیگر محصولات بازیافتی سایر کشورها را قبول نخواهد کرد. این هفته نیز چین یک گام بزرگ‌‌تر در جهت کاستن از میزان زباله‌های پلاستیکی خود برداشت. در پنج سال گذشته، دولت چین برنامه‌های مختلفی را برای ممنوعیت استفاده از پلاستیک‌های یکبار مصرف، محدود کردن تولید، فروش و استفاده از محصولات خاص پلاستیکی از جمله ظروف و کیسه‌های پلاستیکی اجرا کرده است. شرکت‌هایی که نتوانند خود را با این برنامه‌ها تطابق دهند ممکن است از فعالیت آن‌ها جلوگیری شود. محدودیت‌های جدید قرار است به‌تدریج و به شیوه‌های مختلفی در سراسر کشور اجرا شوند. در حالیکه استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در کمتر از یک سال در اکثر شهرهای چین ممنوع خواهد شد، اما شهرهای کوچک‌تر فرصت بیشتری برای این کار خواهند شد.چین قصد دارد زباله‌های پلاستیکی خود را کاهش دهد. این کشور، چند سال پیش اعلام کرد که دیگر محصولات بازیافتی سایر کشورها را قبول نخواهد کرد. این هفته نیز چین یک گام بزرگ‌‌تر در جهت کاستن از میزان زباله‌های پلاستیکی خود برداشت. در پنج سال گذشته، دولت چین برنامه‌های مختلفی را برای ممنوعیت استفاده از پلاستیک‌های یکبار مصرف، محدود کردن تولید، فروش و استفاده از محصولات خاص پلاستیکی از جمله ظروف و کیسه‌های پلاستیکی اجرا کرده است. شرکت‌هایی که نتوانند خود را با این برنامه‌ها تطابق دهند ممکن است از فعالیت آن‌ها جلوگیری شود. محدودیت‌های جدید قرار است به‌تدریج و به شیوه‌های مختلفی در سراسر کشور اجرا شوند. در حالیکه استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در کمتر از یک سال در اکثر شهرهای چین ممنوع خواهد شد، اما شهرهای کوچک‌تر فرصت بیشتری برای این کار خواهند شد. چین قصد دارد زباله‌های پلاستیکی خود را کاهش دهد. این کشور، چند سال پیش اعلام کرد که دیگر محصولات بازیافتی سایر کشورها را قبول نخواهد کرد. این هفته نیز چین یک گام بزرگ‌‌تر در جهت کاستن از میزان زباله‌های پلاستیکی خود برداشت. در پنج سال گذشته، دولت چین برنامه‌های مختلفی را برای ممنوعیت استفاده از پلاستیک‌های یکبار مصرف، محدود کردن تولید، فروش و استفاده از محصولات خاص پلاستیکی از جمله ظروف و کیسه‌های پلاستیکی اجرا کرده است. شرکت‌هایی که نتوانند خود را با این برنامه‌ها تطابق دهند ممکن است از فعالیت آن‌ها جلوگیری شود. محدودیت‌های جدید قرار است به‌تدریج و به شیوه‌های مختلفی در سراسر کشور اجرا شوند. در حالیکه استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در کمتر از یک سال در اکثر شهرهای چین ممنوع خواهد شد، اما شهرهای کوچک‌تر فرصت بیشتری برای این کار خواهند شد.چین قصد دارد زباله‌های پلاستیکی خود را کاهش دهد. این کشور، چند سال پیش اعلام کرد که دیگر محصولات بازیافتی سایر کشورها را قبول نخواهد کرد. این هفته نیز چین یک گام بزرگ‌‌تر در جهت کاستن از میزان زباله‌های پلاستیکی خود برداشت. در پنج سال گذشته، دولت چین برنامه‌های مختلفی را برای ممنوعیت استفاده از پلاستیک‌های یکبار مصرف، محدود کردن تولید، فروش و استفاده از محصولات خاص پلاستیکی از جمله ظروف و کیسه‌های پلاستیکی اجرا کرده است. شرکت‌هایی که نتوانند خود را با این برنامه‌ها تطابق دهند ممکن است از فعالیت آن‌ها جلوگیری شود. محدودیت‌های جدید قرار است به‌تدریج و به شیوه‌های مختلفی در سراسر کشور اجرا شوند. در حالیکه استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در کمتر از یک سال در اکثر شهرهای چین ممنوع خواهد شد، اما شهرهای کوچک‌تر فرصت بیشتری برای این کار خواهند شد.چین قصد دارد زباله‌های پلاستیکی خود را کاهش دهد. این کشور، چند سال پیش اعلام کرد که دیگر محصولات بازیافتی سایر کشورها را قبول نخواهد کرد. این هفته نیز چین یک گام بزرگ‌‌تر در جهت کاستن از میزان زباله‌های پلاستیکی خود برداشت. در پنج سال گذشته، دولت چین برنامه‌های مختلفی را برای ممنوعیت استفاده از پلاستیک‌های یکبار مصرف، محدود کردن تولید، فروش و استفاده از محصولات خاص پلاستیکی از جمله ظروف و کیسه‌های پلاستیکی اجرا کرده است. شرکت‌هایی که نتوانند خود را با این برنامه‌ها تطابق دهند ممکن است از فعالیت آن‌ها جلوگیری شود. محدودیت‌های جدید قرار است به‌تدریج و به شیوه‌های مختلفی در سراسر کشور اجرا شوند. در حالیکه استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در کمتر از یک سال در اکثر شهرهای چین ممنوع خواهد شد، اما شهرهای کوچک‌تر فرصت بیشتری برای این کار خواهند شد.چین قصد دارد زباله‌های پلاستیکی خود را کاهش دهد. این کشور، چند سال پیش اعلام کرد که دیگر محصولات بازیافتی سایر کشورها را قبول نخواهد کرد. این هفته نیز چین یک گام بزرگ‌‌تر در جهت کاستن از میزان زباله‌های پلاستیکی خود برداشت. در پنج سال گذشته، دولت چین برنامه‌های مختلفی را برای ممنوعیت استفاده از پلاستیک‌های یکبار مصرف، محدود کردن تولید، فروش و استفاده از محصولات خاص پلاستیکی از جمله ظروف و کیسه‌های پلاستیکی اجرا کرده است. شرکت‌هایی که نتوانند خود را با این برنامه‌ها تطابق دهند ممکن است از فعالیت آن‌ها جلوگیری شود. محدودیت‌های جدید قرار است به‌تدریج و به شیوه‌های مختلفی در سراسر کشور اجرا شوند. در حالیکه استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در کمتر از یک سال در اکثر شهرهای چین ممنوع خواهد شد، اما شهرهای کوچک‌تر فرصت بیشتری برای این کار خواهند شد.