نام محل : باغ کرج2


پوشش گیاهی : گیاهی
ظرفیت کاشت : 200 اصله درخت
تعداد درختان کاشته شده : 0 اصله
هزینه کاشت هر درخت : 20000
هزینه نگهداری هر ماه یک درخت : 8000
آدرس : تتت
ض

دارد